Filosofický časopis

Tomáš Čana

Mgr. Tomáš Čana, Ph.D. (1973) je odborným asistentom na katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vyštudoval filozofiu na FiF UK v Bratislave. Doktorát obhájil na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. Je autorom monografie s názvom Logomachia a spoluautorom monografie Metafilozofické skúmania. Bol členom edičnej rady Wittgensteinove spisy. Venuje sa vybraným otázkam súčasnej analytickej filozofie, najmä teórii logického poznania a podmienkam jej možnosti.

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava
tomas.cana73@gmail.com

Filosofický časopis © 2020