Filosofický časopis

Mária Mičaninová

Doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSs. pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde prednáša dejiny stredovekej filozofie. Vo svojom výskume sa venuje filozofii Šlomo ben Jehudu ibn Gabirola, významného stredovekého židovského novoplatonika. Je spoluautorkou prvého slovenského prekladu jeho hymnickej básne Keter malchut/Koruna kráľovstva, ktorý aj s komentárom vyšiel v nakladateľstve Bergman v Prahe v roku 2010 a v nasledujúcom roku bol poctený cenou rektora UPJŠ v Košiciach. Je autorkou viacerých štúdií o filozofii Ibn Gabirola publikovaných v časopise Filozofia, ko-editorkou zborníka príspevkov s názvom The Function of Metaphor in Medieval Neoplatonism (Košice, UPJŠ 2014) a autorkou monografie s názvom Avicebronova metafyzika (Košice, UPJŠ 2015).

Filosofický časopis © 2020