Filosofický časopis

Ľubomír Dunaj

Ľubomír Dunaj sa venuje sociálnej a politickej filozofii. Vyštudoval študijný odbor dejepis – občianska výchova na Prešovskej univerzite v Prešove (2007) a absolvoval doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (2013). Po jeho ukončení pôsobil v Centre celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove (2013–2015) a zároveň absolvoval  dlhodobý výskumný pobyt pre mladých vedeckých pracovníkov na Inštitúte filozofie Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom u profesora Axela Honnetha (Štipendium DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst). Od roku 2016 pôsobí na Inštitúte politológie Prešovskej univerzity v Prešove, kde prednáša kurzy zamerané na politickú filozofiu, teóriu demokracie, globálne štúdia a filozofiu ľudských práv. Výskumne sa venuje problematike spravodlivosti a demokracie v podmienkach globalizácie a komparácii vybraných západných (Frankfurtská škola, pragmatizmus) a čínskych (konfucianizmus, taoizmus) filozofických škôl/smerov. 

Filosofický časopis © 2020