Filosofický časopis

David Peroutka

ThLic. David Peroutka, Ph.D. (nar. 1970 v Praze), člen Řádu bosých karmelitánů, vyučuje filosofii a dějiny politického myšlení na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Ve svém filosofickém úsilí se inspiruje zejména latinskou platónsko-aristotelskou tradicí a soudobou analytickou filosofií. V současnosti se na tomto základě zabývá etikou (metaetickými otázkami) a politickou filosofií.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
david.peroutka.ocd@seznam.cz

Filosofický časopis © 2020