Filosofický časopis

Daniela Šterbáková

Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D. (nar. 1985 v Košiciach) vyštudovala filozofiu na ÚFaR FF UK v Prahe, kde tiež obhájila dizertačnú prácu o vnímaní ticha  u Johna Cagea a Roya Sorensena. V súčasnosti sa venuje otázkam vnímania v rámci analytickej filozofie.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
daniela.sterbakova@gmail.com

Filosofický časopis © 2020