Filosofický časopis

Milan Znoj

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj je učitelem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vědeckým pracovníkem na Filozofickém ústavu AV ČR. Přednáší dějiny politické filozofie a teorie demokracie. Zabývá se současnými diskusemi kolem liberalismu, jež jsou v soudobé politické filozofii vedeny především z pozic komunitaristických a republikánských.  Věnuje se rovněž historii idejí a zajímá se o českou tradici liberálního myšlení, kterou se snaží vykládat v její dobově a společensky podmíněné vazbě k demokracii. Je autorem či spoluautorem knih Mladý Hegel na prahu moderny (1990), Český liberalismus. Texty a osobnosti (1995), Machiavelli mezi republikanismem a demokracií (2011), Demokracie v postliberální konstelaci (2014).

Filosofický časopis © 2020