Filosofický časopis

David Svoboda

 David Svoboda (nar. 1971)  působí na částečný úvazek ve Filosofickém ústavu AV ČR v oddělení Pro studium antického a středověkého myšlení a na plný úvazek na Katedře filozofie KTF UK. Zabývá se studiem středověké a raně novověké univerzitní filosofie, jakož i vybranými problémy moderní analytické filosofie. Cílem jeho práce jsou historické i systematické, tj. historicky věrné interpretace scholastických textů a snaha o „aktualizaci“ tradičního scholastického myšlení prostřednictvím soudobé analytické filosofie a filosofické logiky. Hlavním předmětem jeho práce jsou metafyzické a antropologické problémy, jako je ontologie relací a čísla, univerzálie, Boží vědění a svoboda tvorů, jednota, mereologie, problematika osoby atd. Zajímá se především o tomistickou myšlenkovou tradici (Tomáš Akvinský, Kajetán, Jan od sv. Tomáše, Goudin, Babenstuber aj.) a současný analytický tomismus, ale vedle toho se také věnuje studiu jezuitské a scotistické myšlenkové tradice (Fonseca, Suárez, Molina, Arriaga, Mastrius, Poncius aj.).

Filosofický časopis © 2020