Filosofický časopis

Bedřich Loewenstein

Bedřich Loewenstein (1929), mezioborově pracující historik, se původně zabýval moderními německými dějinami a civilizační krizí, která vyústila do nacionálního socialismu. Po svém vyloučení z Historického ústavu ČSAV (1970) se v samizdatových textech zaměřil na téma občanské společnosti a evropské civilizace, 1973 také německy (Plaidoyer für die Zivilisation). 1979 odešel do tehdejšího Západního Berlína, kde na Svobodné univerzitě učil moderním dějinám, s těžištěm v revolucích, nacionalismu, osvícenství, světové válce, českých a rakouských dějinách. Uveřejnil Projekt moderny (něm. 1987, 1990, č. 1995), Problemtelder der Moderne (1990), 6mal Prag (1988, 1990) a Geschichte und Psychologie (1992). Po převratu hodně publikoval i v českých časopisech, mj. ve Filosofickém časopise, ČČH, Soudobých dějinách, Sociologickém časopise a Přítomnosti. Soubor jeho statí vyšel pod názvem My a ti druzí (1997), něm. v rozšířené podobě Wir und die anderen (2003). V témže roce vyšel i starší text z let 1969/71 Civilizace a fašismus. Jednou z posledních prací je Občanskáí společnost a její krize (2015). Připravuje souborné Dějiny víry v Pokrok.

Filosofický časopis © 2020