Filosofický časopis

Daniel Heider: Karteziánský reprezentacionalismus, nebo kognitivní realismus? číslo 1/2014

Recenzní studie představuje knihu Descartes´ Theory of Ideas Davida Clemensona, a to jak z hlediska historického, tak systematického. Z hlediska systematického jde o téma (pozdně)scholastických vlivů na Descartovu teorii idejí, z perspektivy systematické se jedná o interpretaci této Descartovy teorie, totiž o otázku tzv. karteziánského reprezentacionalismu či přímého (kognitivního) realismu. Analýza bezprostředních scholastických, respektive jezuitských textů (vyučovaných na jezuitské koleji v La Flèche, kde mladý Descartes studoval) je Clemensonem užita jako argument podporující tzv. slabou verzi přímého realismu, jež je de facto identická se slabou variantou reprezentacionalismu. Přestože autor ve své recenzní studii oceňuje spojení těchto dvou rovin, které vposledu umožňuje harmonizovat některá Descartova prima facie protichůdná vyjádření, upozorňuje současně na některé nedostatky a nejasnosti týkající se především scholastické roviny traktované problematiky.

Klíčová slova: idea, reprezentacionalismus, přímý realismus, objektivní bytí (realita), Descartes, jezuité

Cartesian representationalism or cognitive realism?

This review study looks at David Clemenson’s book Descartes Theory of Ideas from both the historical and systematic points of view. From the historical point of view, the theme of the (late) scholastic influences on Descartes’ theory of ideas is tackled, while from the systematic point of view Descartes’ theory is interpreted dealing with the question of Cartesian representationalism or direct (cognitive) realism. An analysis of the immediate Scholastic texts, written by Jesuits (and taught at the Jesuit college La Flèche, where the young Descartes studied) is used by Clemenson to support his argument for a so-called weak version of direct realism, actually identical with a weak version of representationalism. The author of this review study, despite appreciating the connection of these two levels, making possible a consistent interpretation of some of Descartes’ ostensibly contradictory statements, draws attention to certain deficiencies and obscurities concerning, primarily, the scholastic dimension of the subject-matter.

Keywords: idea, representationalism, direct realism, objective being (reality), Descartes, Jesuits

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020