Filosofický časopis

Pavel Materna: Atentát a pojmy číslo 2/2013

U příležitosti diskusí o povaze atentátu se autor zamýšlí nad povahou pojmů a ukazuje, že komunikační praxe potvrzuje chápání pojmů jako strukturovaných entit. Dále se zamýšlí nad otázkou, zda můžeme mluvit o „pravdivých“ pojmech, a dochází k některým závěrům ohledně esencialismu.

Klíčová slova: pojem, strukturovanost, procedurálnost, esencialismus

Attempt on life and concepts

In connection with discussions about the nature of attempt on life, the author considers the character of concepts and shows that the practice of communication confirms the understanding of concepts as structured entities. Further he considers the question of whether we can speak of “true” concepts, and he reaches some conclusions concerning essentialism.

Keywords: concept, structuredness, procedurality, essentialism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020