Filosofický časopis

Josef Fulka: Nástin Sadovy politické filosofie číslo 1/2014

V předkládané studii se snažím definovat význam díla markýze de Sade v rámci politické filosofie. První část je věnována vymezení základních principů Sadovy politicky orientované reflexe, především teorii morální a afektivní osamocenosti lidské bytosti a z ní vyvozeného relativismu všech morálních soudů. Ve druhé části naznačuji – vycházeje především z textu Francouzi, ještě trochu úsilí, chcete-li být republikány –, jaké důsledky z těchto základních postulátů plynou pro lidské společenství: nemožnost uzavření společenské smlouvy a arbitrární rozdělení na svrchované jedince a oběti. V závěrečné části textu se snažím ukázat, nakolik je Sadovo myšlení relevantní pro určitý typ současné politické filosofie: vycházím přitom z Balibarova pojetí tzv. „nekonvertibilního násilí“, z Ogilvieho konceptu „člověka na odpis“ a také z pojmu biomoci, jak jej formuloval Michel Foucault v Dějinách sexuality a později Giorgio Agamben v Homo sacer.

Klíčová slova: politická filosofie, emancipace, osvícenství, markýz de Sade

An outline of de Sade’s political philosophy

In this study I devote my attention to the significance of the work of the Marquis de Sade in the field of political philosophy. The first part focuses on the definition of the basic principles of de Sade’s politically-orientated reflexion, examining above all the theory of the moral and affective solitude of the human being, and, derived from this, the relativism of all moral judgement. In the second part I indicate – primarily on the basis of the text Yet Another Effort, Frenchman, If You Would Become Republicans – the consequences that flow for human society from these basic postulates: the impossibility of making a social contract and the arbitrary division between sovereign individuals and victims. In the concluding part of the text I attempt to show the extent to which de Sade’s thought is relevant from a certain kind of contemporary political philosophy: I concentrate here on Balibar’s conception of “the inconvertibility of violence”; on Ogilvie’s concept of “man as a write-off”, and also on the concept of bio-power as it is formulated by Michel Foucault in The History of Sexuality, and later by Giorgio Agamben in Homo sacer.

Keywords: political philosophy, emancipation, enlightenment, Marquis de Sade

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020