Filosofický časopis

Martin Ritter: Fenomenologie z příhodného? číslo 6/2013

Recenzní studie Fenomenologie z příhodného? analyzuje monografii Martina Nitscheho věnovanou Heideggerovým Beiträge s primárním zřetelem k otázce, zda se Nitschemu daří prokázat fenomenologický charakter Příspěvků. Jako klíčový krok Nitscheho interpretace je identifikován Heideggerův posun od důrazu na specifické jsoucno „pobyt“ (Dasein) ke zdůraznění svébytného „fenomenologického“ či „vztahového pole“, které je pojato jako „ontologická lokalita“. Studie se soustředí na otázku, zda je po tomto posunu možné zachovat fenomenologický charakter (Heideggerova) myšlení, a dospívá k negativnímu závěru: Heidegger nenabízí fenomenologický popis, nýbrž předkládá konceptuální, resp. narativní strukturu, v níž si nárokuje možnost hovořit z principiální pozice (zakoušení) „příhodného“.

Klíčová slova: Heidegger, fenomenologie, ontologie, topologie

Phenomenology from enowning?

This review study analyses Martin Nitsche’s monograph devoted to Heidegger’s Contributions to philosophy (Bei­träge zur Philosophie), primarily addressing the question of whether Nitsche succeeds in displaying the phenomenological character of the Contributions. It identifies a key step in Nitsche’s interpretation; that is, Heidegger’s shift from emphasising the specific entity of Dasein to emphasising the distinctive “phenomenological” or “relational field”, which is understood as an “ontological locality”. The study focuses on the question of whether it is possible, subsequent to this shift, to preserve the phenomenological character of (Heidegger’s) thought, and it arrives at a negative conclusion in this regard: Heidegger does not offer a phenomenological description – nay, he presents a conceptual, or perhaps even narrative, structure, in which he lays claim to the possibility of speaking from a principled position of (the experienced) “enowning”.

Keywords: Heidegger, phenomenology, ontology, topology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020