Filosofický časopis

Josef Šmajs: Proč etika nestačí číslo 6/2013

Autor hájí myšlenku ontologického založení environmentální etiky. Uznává, že nová morálka by měla biofilní proměnu kultury předcházet, ale současně ví, že se může rozvinout až v jejím průběhu. Uvádí, že vztah člověka k přírodě je zprostředkovaný nejen příslušnou kulturou, ale i jejím skrytým duchovním základem, který určuje povahu kultury duchovní i materiální. Dnešní kultura se ocitá v krizi, protože její predátorský duchovní základ ji vede ke zkáze. Biofilní změna tohoto základu je proto podmínkou vzniku trvalejší biofilní kultury. Ale ani uznání ontologického založení etiky ještě neznamená, že plně chápeme nadřazenou subjektivitu přírody a že uznáváme vyšší mravní princip ve vztahu kultury k Zemi. Autor proto schematicky představuje svůj evolučně ontologický koncept člověka, přírody a kultury.

Klíčová slova: etika, morálka, evoluční ontologie, ontologický základ etiky, predátorské paradigma kultury, biofilní paradigma kultury

Why ethics is not enough

The author defends the idea of the ontological founding of environmental ethics. He recognises the need for a new morality that can foreshadow the biophile transformation of culture, but at the same time he knows that this morality may actually develop during the course of the transformation itself. He presents the view that the relation of man to nature is mediated not only by the relevant culture, but also by its hidden spiritual grounding, which determines the character of culture, both spiritual and material. Today’s culture finds itself in crisis because its predatory spiritual grounding is leading it to its own ruin. A biophile change in this grounding is therefore the condition for the emergence of a more sustained biophile culture. However, even if we recognise the ontological grounding of ethics, this does not necessarily mean that we fully understand the superior subjectivity of nature, nor that we recognise the higher moral principle in the relation of culture to the Earth. The Author therefore, albeit schematically, presents his evolutionarily-ontological concept of man, nature and culture.

Keywords: ethics, morality, evolutionary ontology, ontological grounding of ethics, the predatory paradigm of culture, the biophile paradigm of culture

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020