Filosofický časopis

Stijn Van Impe: Hledání odpovědi na Kantovu hádanku spojenou s realizací míru číslo 1/2014

Důkladná četba Kantových děl Idea všeobecných dějin ve světoobčanském smyslu, Spor fakult, Náboženství v hranicích pouhého rozumu a K věčnému míru ukazuje, že Kant zastává dva rozdílné, ba protichůdné názory na historicko-teleologickou posloupnost, jež vede ustavení míru. Podle prvního pojetí předjímá realizaci míru ustavení politického společenství a mír pak předchází zformování etického společenství. Podle druhého pojetí však realizaci míru zajišťuje právě ustavení etického společenství. Tyto protichůdné názory lze uvést do vzájemného souladu rozlišením tří stadií. Za prvé, spravedlivé politické společenství zajišťuje provizorní právní mír, který pomocí donucení zaručuje vnější svobodu a právo. Za druhé, právní mír v politickém společenství člověku umožňuje realizovat jeho morální pokrok a respektovat jeho morální maximy, aby mohlo být ustaveno etické společenství. A etické společenství konečně pozvedá pouhý právní mír v mír morální – a skutečně věčný –, který se již nezakládá na pouhém vlastním zájmu orientovaném na vnější svobodu a právo, ale na společných morálních vlohách usilujících o vnitřní svobodu a ctnost.

Klíčová slova: věčný mír, říše účelů, etický stát

Solving Kant’s puzzle of realizing peace

A thorough reading of the Idea of a Universal History with a Cosmopolitan Aim, The Conflict of the Faculties, Religion within the Boundaries of Mere Reason and Perpetual Peace shows that Kant embraces two distinct and opposing views on the historical-teleological sequence of establishing peace. According to the first view, the establishment of a political community anticipates the realization of peace, which in turn precedes the formation of an ethical commonwealth. However, according to the second view, the establishment of an ethical commonwealth assures the realization of peace. These opposite views can be reconciled by distinguishing three stages. First, a just political community secures a provisional legal peace that coercively guarantees external freedom and right. Secondly, legal peace in a political community makes it possible for man to realize his moral progress and to respect his moral maxims so that an ethical community is established. Finally, an ethical community upgrades merely legal peace into a moral – and truly perpetual – peace that is no longer based on mere self-interest in external freedom and right, but on communal moral dispositions concerned with inner freedom and virtue.

Keywords: perpetual peace, kingdom of virtue, ethical state

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020