Filosofický časopis

Marek Tomeček, A priori a matematika u Berkeleyho číslo 3/2014

Podle Oxford English Dictionary zavedl slovo a priori do angličtiny George Berkeley. Inspiraci přitom hledal patrně jednak u svých bezprostředních předchůdců, hlavně u Pierra Bayla, a jednak ve své pedagogické praxi, v níž vedl jako rozhodčí disputace svých žáků. Některé své argumenty proti existenci hmoty tak Berkeley prohlašuje za a priori, jiné za a posteriori. I těm apriorním však předchází určité sémantické principy anti-abstraktní povahy, které se ukazují jako důležité obzvláště v imaterialistické filosofii matematiky. Berkeleyho odvážně neortodoxní a většinou i nepublikované představy o matematice tak vyrůstají ze stejného podloží jako jeho slavné odmítnutí hmoty.

Klíčová slova: a priori, matematika, empirismus, George Berkeley

The a prioriand mathematics in Berkeley

According to the Oxford English Dictionary George Berkeley introduced the term a priori into English. His inspiration for this was, it seems, to be found partly in the writings of his immediate predecessors, particularly Pierre Bayle, and partly in his pedagogical work where he adjudicated disputations between his pupils. Some of his arguments against the existence of matter Berkeley tells us are a priori, others a posteriori. Even the a priori arguments are underpinned by prior semantic principles of an anti-abstractionist character, which are shown to be important particularly in the immaterialist philosophy of mathematics. Berkeley’s courageously unorthodox, and generally unpublished, thoughts about mathematics thus grow from the same soil as his celebrated denial of matter.

Keywords: a priori, mathematics, empiricism, George Berkeley

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020