Filosofický časopis

Petr Koťátko, Propozice, obrazy a fikční světy číslo 4/2014

Autor se zabývá rolí propozic a imaginativních obrazů v konstituci fikčního světa narativního literárního díla. Kriticky analyzuje tezi Felixe Martíneze-Bonatiho o „zcizení“ větných významů
v obrazech, založenou na Husserlově pojmu „vyplnění“ („Erfüllung“). V této souvislosti zejména:
1. Poukazuje na to, že zdrojem výkonů představivosti s mimetickou funkcí mohou být nejen vyjádřené propozice, ale i další (zejména emocionální a stylotvorné) parametry větných významů.
2. Snaží se ukázat, že pojem „vyplnění“ (vztažený k větným významům) by měl být rozšířen tak, aby zahrnoval všechny zážitky s mimetickou funkcí: vizuální obrazy jsou jen jedním z mnoha typů literárně produktivních imaginativních výplní.
3. Odmítá výklad vyplnění jako zcizení (nebo rozplynutí) významů v obrazech: mimo jiné ukazuje, že
v tomto pojetí zaniká komunikativní rozvrh, v němž se odehrává interpretace narativních fikčních textů.

Klíčová slova: narativní fikce, význam věty, propozice, imaginativní obraz

Propositions, images and fictional worlds

The author focuses on the role of propositions and images in the constitution of the fictional world of a narrative literary work. He critically examines Martínez-Bonati’s idea of the “alienation” of sentence-meanings in images, based on Husserl’s notion of fulfillment (Erfüllung). In particular:1. He points out that not only expressed propositions, but also other (emotional and style-determining) parameters of sentence-meanings and even failures or disturbances in expressing propositions can participate in generating acts of imagination with mimetic functions.
2. He argues that the notion of fulfillment (as applied to sentence meanings) should be extended so as to include all experiences with mimetic function: visual images should be approached as one of the variety of kinds of (literarily-productive) imaginative fulfillment.
3. He rejects the interpretation of fulfillment as alienation (or dissolution) of meanings in images: among other things, he argues that this would eliminate the communicative scheme within which the interpretation of a text of narrative fiction takes place.

Keywords: narrative fiction, sentence-meaning, proposition, image

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020