Filosofický časopis

Bohuslav Binka: Pokus o novou interpretaci jedné „záslužné“ teorie aneb nezaslouženě zamrzající evoluční ontologie číslo 6/2013

Základním cílem studie je upozornit na jisté nepřesnosti v dosavadní diskusi o evoluční ontologii.
Po stručném představení Šmajsovy teorie autor upřesňuje její postavení v současném environmentálním myšlení a přiřazuje evoluční ontologii k tzv. ekologistickému ekocentrismu. Ve druhé pasáži se pokouší prokázat, že evoluční ontologie svým charakterem i nároky odpovídá jiné rovině vědeckého poznání než standardní vědecké teorie malého dosahu, a proto se některé kritické poznámky odkazující na její příliš široký záběr míjí s jejím zacílením. Závěr studie připomíná hlavní sporné a k diskusi vyzývající body evoluční ontologie. Prvním je paradox nedocenění kulturní informace, druhým v úvodu konstatovaná „zamrzlost“ evolučně ontologického myšlení a třetím snaha o rychlou expanzi definitivně zformulovaného evolučně-ontologického přístupu.

Klíčová slova: Environmentální filosofie, evoluční ontologie, teorie vědy, ekocentrismus, teorie vyššího řádu, informace, hodnotové předpoklady vědy

An attempt at a new interpretation of a “commendable” theory, or the undeservedly freezing evolutionary ontology

The basic aim of this study is to draw attention to certain inaccuracies in the recent discussion about evolutionary ontology. After a brief presentation of Šmajs’ theory, the author describes his standing in contemporary environmental thought and he classifies evolutionary ontology as “ecological ecocentrism”. In the second part he attempts to show that evolutionary ontology, in its character and claims, belongs to a different level of scientific knowledge than standard scientific theory pertaining to a limited sphere, and that therefore certain critical remarks pointing to its overly-broad range are misplaced. The conclusion of the study reminds the reader of the main controversial points of evolutionary ontology that give rise to discussion. The first of these is the paradox of unappreciated cultural information, the second is the above-mentioned “frozenness” of evolutionary ontological thought and the third is the attempt at a quick expansion of the ready evolutionary-ontological approach.

Keywords: environmental philosophy, evolutionary ontology, theory of science, ecocentrism, higher-order theory, information, the value assumptions of science

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020