Filosofický časopis

Josef Kuře, Koncept autonomie v medicíně. K teorii informovaného souhlasu a jeho aplikaci v českém zdravotnictví číslo 6/2014

Článek vychází z účasti lidského subjektu v biomedicínském výzkumu a ukazuje cestu od první zásady formulované v Belmont Report ke konceptu autonomie v medicíně vyjádřené informovaným souhlasem. Od použití informovaného souhlasu v experimentální medicíně postupuje k jeho aplikaci v klinické praxi. Všímá si přitom praxe informovaného souhlasu jako relativně nového standardu v českém zdravotnictví, který sehrál klíčovou roli při vzniku etického rámce experimentální medicíny. Článek rovněž přibližuje kulturní a filosofické souvislosti transformace medicíny v biomedicínu z hlediska účasti pacienta ve výzkumu i jeho nové role při přijímání zdravotní péče. V závěru přináší některé kritické poznámky ke konceptu informovaného souhlasu a jeho praxi v českém zdravotnictví.

Klíčová slova: autonomie, informovaný souhlas, zdravotnictví, lékařská etika, bioetika

The concept of autonomy in medicine

The paper begins with the question of the participation of human subjects in biomedical research, pointing a way from the first principle of the Belmont Report towards the concept of autonomy as expressed by informed consent. From the use of informed consent in experimental medicine, the paper then moves to the application of informed consent in clinical practice. Further, the paper outlines the cultural and philosophical context of the transformation of medicine into biomedicine from the perspective of human subject research, discussing the concept which has played the key role in the ethical framework of both experimental and clinical medicine in the Czech Republic. Finally the paper provides some critical notes on the concept of informed consent and its practice in Czech healthcare.

Keywords: autonomy, informed consent, healthcare, medical ethics, bioethics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020