Filosofický časopis

Katarína Komenská: Bioetické reflexie pohrôm a katastrof – nové výzvy pre súčasnú etiku číslo 5/2016

V príspevku sa autor pokúša predstaviť novú oblasť etických reflexií, a to etickú reflexiu pohrôm a katastrof so špeciálnym prihliadnutím na otázky bioetiky. Za týmto účelom si stanovuje dva ciele. Po prvé, čitateľovi je na základe vymedzenia pohrôm predstavená špecifickosť etických reflexií pohrôm a odlišná perspektíva hodnotenia konaní vyplývajúcich z nich (resp. po nich). Druhým cieľom je analyzovanie možných problémov, ktoré pri aplikácií tradičných etických teórií v kontexte pohrôm vznikajú a ponúknuť možné riešenie cez uvažovanie o hybridných etických teóriách. Ako príklad slúži etika sociálnych dôsledkov ako forma neutilitaristického konzekvencializmu.

Kľúčové slová: pohroma, bioetické reflexie pohrôm, triage, humanitárna pomoc

Bioethical Reflection of Disasters and Catastrophes – New Challenges for Contemporary Ethics

In this paper the author tries to introduce a new field of ethical reflections, the field of disaster ethics, while specially concerned with the questions of bioethics. To this end, the author distinguishes two main goals of the paper. Firstly, a definition of disaster is presented to readers, drawing attention to the specific features of such events and their differences from the day-to-day situations. The distinctive characteristic of disaster bioethics is stated, which leads to a formulation of the need to ethically evaluate actions resulting from a disaster (and pre- and post-disaster) from a different perspective. The second goal is to analyse potential problems which arise from applying traditional ethical frameworks to this context. As a solution, the author presents a hybrid ethical theory, the ethics of social consequences, as a form of non-utilitarian consequential theory.

Keywords: disaster, bioethical reflection of disasters and catastrophes, triage, humanitarian aid

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020