Filosofický časopis

Martin Nuhlíček: Hodnota filozofického skepticizmu číslo 5/2016

  Cieľom prvej časti príspevku je vyjasnenie povahy (moderného) filozofického skepticizmu. Autor obhajuje názor, že skepticizmus nie je homogénnou doktrínou, ale súhrnným označením pre heterogénne spôsoby skeptickej argumentácie. Pod skeptickou argumentáciou rozumie akúkoľvek filozoficky relevantnú argumentáciu, ktorá smeruje k spochybneniu epistemicky hodnotných kvalít, najmä poznania. V druhej časti príspevku sa autor zameriava na otázku, v čom spočíva vlastná hodnota filozofického skepticizmu? Autor obhajuje tézu, že filozofický skepticizmus má inštrumentálnu hodnotu ako nástroj pre porozumenie poznaniu. Táto téza je výsledkom uplatnenia partikularistického prístupu k problematike poznania. Skepticizmus poskytuje materiál pre myšlienkové experimenty, v rámci ktorých sa odhaľujú zistenia o epistemických intuíciách súvisiacich s poznaním. Napriek tomu, že skepticizmus je hodnotný len vo forme prostriedku, jeho hodnota nie je redukovateľná na hodnotu iných prvkov.

Kľúčové slová: epistemické intuície, filozofická metóda, filozofický skepticizmus, inštrumentálna hodnota, myšlienkový experiment, partikularizmus, poznanie, skeptické argumenty

The Value of Philosophical Scepticism

The aim of the first part of the article is to elucidate the nature of (modern) philosophical scepticism. The author defends the view that scepticism is not a homogenous doctrine, but a general label for heterogenous ways of sceptical argumentation. Sceptical argumentation is, in turn, understood to include any kind of philosophically relevant argument which aims at calling into doubt epistemically-valued qualities, especially knowledge. In the second part of the article the author focuses on the question of what constitutes the intrinsic value of philosophical scepticism. The author defends the thesis that philosophical scepticism has instrumental value as a tool for understanding knowledge. This thesis is the result of the application of a particularist approach to the problem of knowledge. Scepticism provides the material for thought experiments in the context of which findings about epistemic intuitions connected with knowledge can be revealed. In spite of this, scepticism is of value only in the form of a means and its value cannot be reduced to the value of other elements.

Keywords: epistemic intuitions, philosophical method, philosophical scepticism, instrumental value, thought experiment, particularism, knowledge, sceptical arguments

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020