Filosofický časopis

Denis Ciporanov, Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia číslo 2/2014

Antologie Pavla Zahrádky nabízí výběr estetických překladových studií a mapuje (a do jisté míry též samozřejmě vytváří) obraz současného stavu tohoto z povahy interdisciplinárního podniku. Výbor, který je členěn do devíti tematických sekcí, pokrývá jak klíčová témata filosofické estetiky, tak otázky nedávno ustavené (copyright jako filosoficko-estetický problém) či znovuvzkříšené (estetika přírody). Předvádí tak pestrý obraz přístupů, metod i témat, z nichž sestává pole současného estetického tázání. Předkládaná recenzní studie nabízí komentář k celkové koncepci výboru a resumuje jednotlivé tematické sekce, přičemž se blíže soustředí na vybrané oddíly antologie, které reprezentují relativně současné uchopení tradičních klíčových problémů obecné estetiky (ontologie, definice a hodnota umění).

Klíčová slova: estetika – analytická, současná; teorie umění, filosofie umění

 

Pavel Zahrádka (ed.): Aesthetics at the turn of the millennium

Pavel Zahrádka’s anthology offers a choice of translated studies in aesthetics and provides (and to a certain extent also, naturally, creates) a picture of the contemporary state of such studies based on the character of interdisciplinary work. The collection, which is gathered into nine thematic sections, covers such key themes as philosophical aesthetics and questions of the recently instituted (copyright as a philosophical-aesthetic problem) or the resurrected (the aesthetics of nature). It presents a rich palette of approaches, methods and themes which makes up the field of contemporary aesthetic research. This review study offers a commentary on the overall concept of the collection in the context of analogous foreign publications and gives a résumé of individual thematic sections, while it focuses in detail on select parts of the antho­logy, which represent a relatively contemporary understanding of the traditional key problems of general aesthetics (ontology, definition and the value of art).

Keywords: analytical aesthetics, contemporary aesthetics, theory of art, philosophy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020