Filosofický časopis

Radim Šíp, Jak oživit „zamrzlou“ evoluční ontologii číslo 3/2014

Tato diskusní studie vychází z myšlenek, které profesor Šmajs a další prezentovali v monotematickém bloku věnovaném evoluční ontologii, jenž byl publikován v 6. čísle loňského ročníku Filosofického časopisu. Autor zde poukazuje na přetrvávající aspekt evoluční ontologie: Ontologie jako produkt lidské kultury dosahuje poznatků, které údajně mají mít charakter objektivní pravdy – mají tedy vyjadřovat pravou podobu ontického řádu přírody. Jde o omyl; nejedná se však o běžný nonsens nekonzistentní filosofie. Autor textu za tímto postojem identifikuje kantovské a hegelovsko-marxistické strategie, které tento přesun z řádu kultury do řádu přírody umožňují. Tyto strategie jsou 1) znakem přetrvávajícího zakotvení myšlenek profesora Šmajse v raně moderním (novověkém) myšlení; a 2) jsou příčinou silného antropocentrického postoje, který nepřiznaně operuje v systému evoluční ontologie. Na konci studie se autor pokouší obhájit tezi, podle které by pro evoluční ontologii bylo příhodnější, kdyby se její představitelé dokázali vzdát raně moderních argumentačních postupů, a tak se zbavili silného antropocentrismu. Tímto způsobem by se také dokázali vyhnout koncepčnímu rozporu, díky kterému evoluční ontologie „zamrzá“ zevnitř.

Klíčová slova: antropocentrismus silný/slabý, evoluční ontologie, informace epigenetická/strukturní, kultura, prométheovský mýtus, příroda, strategie hegelovsko-marxistická/kantovská

How to revive the “frozen” evolutionary ontology

This discussion study takes as its starting point the thinking, which Professor Šmajs and others presented in Filosofický časopis 6, 2013 on evolutionary ontology. The author shows an enduring aspect of evolutionary ontology: ontology as the product of human culture attains to knowledge that has the seeming character of objective truth – it thus expresses the true nature of the ontic order of nature. This is not, however, the usual nonsense of inconsistent philosophy. The author of the text identifies as lying behind this step Kantian and Hegelian strategies which make possible this shift from the order of culture to the order of nature. These strategies are (i) a sign of the grounding of Professor Šmajs’ ideas in early-modern thinking; and (ii) they are the cause of a strongly anthropocentric attitude, which unwittingly influences the system of evolutionary ontology. At the end of the study, the author points to the fact that it would be more appropriate for evolutionary ontology if its proponents were able to give up their early-modern argumentative approach, and thus rid themselves of their strong anthropocentrism. In this way they would be able to avoid the conceptual conflict which makes evolutionary ontology “frozen” from within.

Keywords: strong/weak anthropocentrism, evolutionary ontology, epigenetic/structu­ral information, culture, the myth of Prometheus, nature, Hegelo-Marxist/Kantian stra­tegies

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020