Filosofický časopis

Nicolas Dittmar: Simondon a Deleuze: intenzita bytí číslo 5/2013

Tématem předkládaného textu je zkoumání vztahu mezi filosofií individuace, jak ji vypracovávají Gilbert Simondon a poději Gilles Deleuze, a tradiční filosofickou problematikou individua a světa, která je exemplifikována kantovskou filosofií. Simondon se pokouší vypracovat takovou filosofii individua a individuace, která se rozchází s představou apriorních poznávacích forem, a pracuje s pojmem „před-individuálna“ jakožto „proto-ontické dimenze“, jakožto reálné totality, jež definuje potenciály individua. Simondon se tím vydává na cestu, jež předznamenává filosofický program, který se bude pokoušet naplnit Deleuze: v opozici vůči Kantovi, který se snaží stanovit podmínky možné zkušenosti, si Deleuze – v návaznosti na Simondona, ale také na Bergsona – klade za cíl definovat podmínky zkušenosti reálné, a to především v knize Diference a opakování. V závěru studie je potom naznačeno, jaké důsledky má tato reformulace problematiky individua a zkušenosti pro Deleuzovu interpretaci pojmu diference a intenzity.

–jf–

Klíčová slova: Gilles Deleuze; individuum, současná francouzská filosofie; Gilbert Simondon

Simondon and Deleuze: The intensity of being

The topic of the presented text is an examination of the relationship between the philosophy of individuation, as elaborated by Gilbert Simondon and later Gilles Deleuze, and the traditional philosophical issue of the individual and the world, which is exemplified by Kantian philosophy. Simondon attempts to elaborate a philosophy of the individual and individuation which departs from the idea of a priori forms of knowledge, and makes use of the concept of the “pre-individual” as a “proto-ontic dimension” as the real totalities defining the potentials of the individual. In so doing, Simondon embarks on a path that ushers in the philosophical programme which Deleuze would attempt to fulfil: in contrast to Kant, who attempts to stipulate the conditions of possible experience, Deleuze – following Simondon, but also Bergson – sets as his objective to define the conditions of real experience, above all in the book Difference and Repetition (Différence et répétition). The paper concludes by suggesting what consequences this reformulation of the issue of the individual and experience has for Deleuze’s interpretation of the concept of difference and intensity.

–jf–

Keywords: Gilles Deleuze; individual, contemporary French philosophy; Gilbert Simondon

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020