Filosofický časopis

Kateřina Trlifajová: Nekonečno a kontinuum v pojetí Petry Vopěnky číslo 4/2016

Jedním z klíčových témat Petra Vopěnky byl způsob uchopení nekonečna v matematice. Proti zavedené Cantorově teorii množin vznesl řadu námitek. Vytvořil teorii novou, alternativní, v níž nekonečno překvapivě interpretoval jako prostředek k matematizaci neurčitosti. Podobným způsobem vyložil i kontinuum. Opřel se o fenomenologii, o Husserlovo heslo „Návrat k věcem samým“, a použil některé její pojmy. Přitom nevzdal nárok na matematickou přesnost své teorie. To přináší jistá úskalí, která se týkají mezí matematické idealizace a jejího vztahu k přirozenému reálnému světu.

Klíčová slova: nekonečno, kontinuum, Petr Vopěnka, Georg Cantor, Edmund Husserl, monáda, obzor, neurčitost

Infinity and Continuum according to Petr Vopěnka’s Conception

One of the key themes of Petr Vopěnka was his understanding of mathematical infinity. He put forward many objections to Cantor’s established set theory. He worked out a new, alternative, theory in which he surprisingly interpreted infinity as a means of mathematising indeterminacy. He interpreted the continuum in a similar way. He drew on phenomenology, on Husserl’s motto “Return to things themselves”, and he employed a range of phenomenological concepts. At the same time, however, he did not give up the claim to mathematical precision in his theory. This claim brings with it certain pitfalls which centre on mathematical idealisation and its relation to the natural real world.

Keywords: infinity, continuum, Petr Vopěnka, Georg Cantor, Edmund Husserl, mo­nad, horizon, indeterminacy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020