Filosofický časopis

Tomáš Čana: Peregrin o pravidlách u Wittgensteina číslo 2/2016

Pri pokuse o riešenie problému riadenia sa pravidlami z knihy Člověk a pravidla sa Jaroslav Peregrin opiera o určitú interpretáciu poznámok neskoršieho Wittgensteina. Hlavným cieľom tejto štúdie je demonštrovať, že uvedená interpretácia je netriviálne neúplná. Inými slovami, predložená štúdia sa nezaoberá kritikou Peregrinovej koncepcie pravidiel ako spoločenských inštitúcií, ktoré sú celé naším výtvorom, ale tým, že nie je správne prezentovať Wittgensteina ako jej zástancu. Podľa Wittgensteinových poznámok z Filozofických skúmaní sú predpokladom viacerých spoločenských inštitúcií psychologické a fyziologické zhody v prežívaní a prejavovaní sa hovoriacich, bez ktorých by k ich vytvoreniu a fungovaniu nemohlo dôjsť. Vychádza sa z predstavy, že aj vlastný akt konštituovania inštitúcie je na niečom postavený.

Kľúčové slová: forma života, implicitné pravidlo, normatívna bytosť, spoločenská inštitúcia, univerzálna zhoda medzi hovoriacimi, Peregrin, Wittgenstein

Peregrin on Rules in Wittgenstein

In an attempt to solve “the problem of rule-following” in his book Člověk a pravidla (Man and Rules) Jaroslav Peregrin draws on a certain interpretation of notes by the late-Wittgenstein. The main aim of this study is to demonstrate that this interpretation is seriously incomplete. In other words, this study does not take issue with Peregrin’s own conception of rules as social institutions which are nothing but our creation, but with his presentation of Wittgenstein as a proponent of this view. Wittegenstein’s notes in the Philosophical Investigations argue that speakers’ agreement in psychological and physiological experiencing and expression are a necessary condition for many social institutions, being a sine qua non for their creation and their functioning. A basic assumption here is that even the actual act of constituting an institution must be built upon something.

Keywords: form of life, implicit rule, normative being, social institution, universal agree­ment among speakers, Jaroslav Peregrin, Ludwig Wittgenstein

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020