Filosofický časopis

Vladimír Havlík: Vývoj vědy jako evoluční boj idejí? číslo 1/2016

Stať se soustředí na vybraný soubor argumentů, které by měly prokázat výhody evolučního pojetí vědy a naznačit, jakým způsobem lze nejen zaujmout, ale i dále rozvíjet evoluční perspektivu v případě otázky vývoje vědění. Zdůrazněno je pojetí konceptuální evoluce jako instanciace univerzální evoluce, a nikoli jako tradiční aplikace principů biologické evoluce v epistemologii. Diskutována jsou východiska pojetí konceptuální evoluce u Campbella, Toulmina a Hulla a na několika konkrétních příkladech se prokazuje, jak lze pomocí nástrojů evolučního pojetí čelit kritickým argumentům a přetrvávajícímu nepochopení odpůrců evolučního pojetí vědy. Záměrem je zavést do těchto diskusí termín „úrovňové uzávěry“ (level’s closure) a rozvinout tím argumentační nástroje evolučního pojetí. V závěru je pak na základě výše předložené argumentace naznačena odpověď na otázku položenou v záhlaví stati, tedy na otázku, zda je vývoj vědy evolučním bojem idejí?

Klíčová slova: evoluce, epistemologie, vývoj vědění, univerzální evoluce, konceptuální evoluce

The Development of Science as an Evolutionary Struggle of Ideas?

The article focuses on a select group of arguments which are aimed at showing the advantages of an evolutionary conception of science and at indicating how the evolutionary perspective may be adopted and also further implemented in relation to the question of the development of knowledge. Stress is placed on treating conceptual evolution as the instantiation of universal evolution, and not, as traditionally, the application of the principles of biological evolution to epistemology. The prospects for approaches to conceptual evolution in Campbell, Toulmin and Hull are discussed, and some particular examples are used to demonstrate how one might, with the help of the instruments of an evolutionary conception, tackle critical arguments as well as a persisting misunderstanding on the part of the opponents of the evolutionary conception of science. The aim is to introduce into these discussions the term “level closure” and thus develop the argumentative instruments of the evolutionary conception. In conclusion, on the basis of the arguments presented above, a reply is sketched to the question posed in the title of the article: that is, whether the development of science is an evolutionary struggle of ideas.

Keywords: evolution, epistemology, development of knowledge, universal evolution, conceptual evolution

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020