Filosofický časopis

Peter Sýkora: Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonáln číslo 6/2014

Štúdia sa venuje analýze dvoch argumentov, ktoré sa objavili v česko-slovenskom filozofickom prostredí v súvislosti s diskusiou o morálnom hodnotení výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Predstavili sme dôvody (rôzne chápanie potenciality a vágnosť výrazu „živé ľudské telo“), kvôli ktorým musíme odmietnuť argument P. Voleka o bezpodmienečnej ochrane každej ľudskej zygoty. V prípade argumentácie A. Doležala, D. Černého a T. Doležala sme ukázali, že ich kritika koncepcie neindividuálnosti raného ľudského embrya sa opiera o stotožnenie pojmu „indivíduum“ s pojmom „jednotlivina“, ktoré z ontologických dôvodov nie je možné akceptovať. V oboch analyzovaných bioetických argumentov sa jasne ukazuje kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií.

Kľúčové slová: bioetika, kmeňové bunky, indivíduum, ľudské embryo, metafyzika

The key role of metaphysical concepts and conceptions in bioethical arguments concerning research into human embryonic stem cells

The subject of the study is the analysis of two arguments that have appeared in the Czech-Slovak philosophical setting in the context of discussions about the moral evaluation of research into stem cells of human embryos. We have presented various reasons (varied understandings of potentiality and the vagueness of the expression “living human body”), on the basis of which we must reject the argument of P. Volek concerning the unconditional protection of each human zygote. With respect to the argument of A. Doležal, D. Černý a T. Doležal, we have shown that their critique of the conception of non-individuality of the early human embryo relies on the indentification of the concept of the “individual” with the concept “particular” which, for ontological reasons, cannot be accepted. In both of the analysed bioethical arguments the key role of metaphysical concepts and conceptions is easily demonstrated.

Keywords: bioethics, stem-cells, individual, human embryo, metaphysics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020