Filosofický časopis

Juraj Franek: Kognitivní revoluce, behaviorismus a magická teorie mysli číslo 3/2014

Článek reaguje na kritické zhodnocení kognitivní revoluce, které předložil Jaroslav Peregrin (Filosofie dnes, 4, 2012, č. 1, s. 19-35). Dle Peregrina otevřela kognitivní revoluce Pandořinu skříňku naivních mentalistických teorií a variant karteziánského dualismu („magických teorií mysli“), které „nepatří do vědy ani do rozumné filosofie“ (tamtéž, s. 19). Ačkoliv s odmítnutím magické teorie mysli souhlasím, pokouším se ukázat, že kognitivní obrat v 50. a 60. letech minulého století připouští také zcela odlišnou interpretaci, dle které kognitivní věda v důsledku svých základních východisek a metodologie nejenomže žádnou variantu karteziánského dualismu neimplikuje a nešíří, nýbrž tuto možnost výkladu vztahu mysli a těla explicitně popírá.

Klíčová slova: kognitivní psychologie, kognitivní věda, evoluční psychologie, filosofie mysli, karteziánský dualismus, behaviorismus

Cognitive revolution, behaviourism and a magical theory of the mind

The article reacts to a critical evaluation of the cognitive revolution which Jaroslav Peregrin has presented (The Cognitive Counterrevolution?, Filosofie dnes, 4, 2012, No. 1, pp. 19-35). According to Peregrin the cognitive revolution has thrown open a Pandora’s box of naive mentalistic theories and variations on Cartesian dualism (“magical theories of the mind”), which “do not belong to science, nor even to sensible philosophy”. Although I agree with the rejection of magical theories of the mind, I attempt to show that the cognitive turn in the 50’s and 60’s of the last century is susceptible of a quite different interpretation, according to which cognitive science, as a result of its basic assumptions and methodology, does not imply or propagate any kind of Cartesian dualism, rather it explicitly denies the possibility of such an account of the relation between mind and body.

Keywords: cognitive psychology, cognitive science, evolutionary psychology, philosophy of mind, Cartesian dualism, behaviourism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020