Filosofický časopis

Tomáš Hříbek: Etika lidského vylepšování a liberální eugenika číslo 6/2014

Článek se zabývá etikou biotechnologického vylepšování takových lidských vlastností, jako jsou úroveň inteligence, zdraví nebo délka života. V současné bioetice vykrystalizovaly zhruba tři názory na morální přípustnost biotechnologického vylepšování člověka. Biokonzervativci je odmítají jako morálně nepřípustné a nebezpečné; bioradikálové je vítají jako přípustné a velmi žádoucí; a mezi těmito dvěma extrémy se pohybují bioliberálové, kteří připouštějí některá vylepšování, za určitých podmínek. Tyto debaty stále doprovázejí obavy z eugeniky, ale tento zkompromitovaný pojem je třeba rehabilitovat, protože se ukazuje, že je možné odlišit žádoucí a nežádoucí formy eugeniky.

Klíčová slova: biokonzervatismus, bioradikalismus, liberální eugenika, transhumanismus, vylepšování

Ethics of human enhancement and liberal eugenics

The paper deals with the ethics of biotechnological enhancement of human qualities such as intelligence, health and lifespan. In contemporary bioethics three views have emerged concerning the moral permissibility of such a biotechnological enhancement of humans. While bioconservatives reject it as morally impermissible and dangerous, bioradicals welcome it as permissible and desirable. Between these two extremes we find bioliberals who admit some types of enhancement, under certain conditions. These debates are still overshadowed by fear of bioethics, but this discredited term needs to be rehabilitated because it turns out that there are both desirable and undesirable forms of eugenics.

Keywords: bioconservatism, bioradicalism, liberal eugenics, transhumanism, improvement

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020