Filosofický časopis

James Hill, Thomas Nagel o evoluci mysli číslo 5/2013

Článek kriticky zkoumá argumenty proti mechanistickému neo-darwinismu, které předkládá Thomas Nagel ve své nedávné knize Mind and Cosmos. Autor argumentuje především pro tezi, že Nagelovo rozeznání teologie v evolučním procesu by mělo zmírnit jeho skepsi vůči panpsychistickému chápání přírody.

Klíčová slova: mysl, evoluce, přirozený výběr, Nagel, Dennett.

Thomas Nagel on the evolution of mind

This article critically examines the arguments against mechanistic neo-Darwinism offered by Thomas Nagel in his recent book Mind and Cosmos. The author argues, in particular, that Nagel’s recognition of teleology in the evolutionary process should make him less sceptical towards a panpsychist understanding of nature.

Keywords: Mind, evolution, natural selection, Nagel, Dennett

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2021