Filosofický časopis

Miloš Matúšek: Patří Miroslav Tyrš k herbartovské estetické škole? číslo 5/2013

Je známo, že Miroslav Tyrš se intenzivně zabýval filosofií, estetikou a dějinami výtvarného umění, jakkoliv je výrazněji recipována jeho participace na vzniku Sokola.

Vzhledem k tomu, že Tyršovo dílo je spíše zajímavou symbiózou či ekleksí z několika filosofických a estetických proudů než uzavřenou syntézou, pokusil jsem se poukázat na jeden opomíjený moment Tyršova díla a vyzvednout jeho sounáležitost s proudem české estetické herbartovské tradice.

Tyrš byl přímým žákem významného systematika herbartovské estetiky Roberta Zimmermanna, stopy jehož působení můžeme sledovat i v Tyršově díle – především ve statích „Tělocvik v ohledu esthetickém“ a „O zákonech komposice v umění výtvarném“. Tyrš se pokoušel o formulaci principů, kterým by podléhal každý estetický tvůrčí záměr, a o specifikaci formových zákonitostí kompoziční výstavby výtvarného díla, přičemž obojí založil i na důkladném empirickém výzkumu. Pokládám za prokazatelné, že právě díky tomuto pokusu je Tyrše možné řadit k linii konkrétního formalismu, který u nás reprezentuje zejména Otakar Hostinský.

Klíčová slova: Miroslav Tyrš, česká filosofie, česká estetika, český herbartismus

Does Miroslav Tyrš belong to the Herbartian aesthetic school?

It is known that Miroslav Tyrš engaged intensively with philosophy, aesthetics and the history of creative art, even if his participation in the emergence of the sport and gymnastics organisation Sokol is more striking. In view of the fact that Tyrš’s work is an interesting symbiosis or eclecticism from several philosophical and aesthetic streams rather than a tight synthesis, I have attempted to point to one overlooked aspect of Tyrš’s work by stressing his affinity to the Czech aesthetic Herbartian tradition.

Tyrš was a direct pupil of the eminent systematic Herbartian aesthetician Robert Zimmermann, and we can trace the influence of Zimmermann’s thought in Tyrš’s work, above all in the articles “Gymnastics from the Aesthetic Point of View” and “On the Laws of Composition in Creative Art”. Tyrš attempted to formulate the principles which every aesthetic creative aim should conform to, and he endeavoured to specificy the formal laws of compositional-construction in creative work, founded on empirical research. I treat it as demonstrable that this endeavour puts Tyrš in the tradition of concrete formalism, which is most prominently represented in Czech culture by Otakar Hostinský.

Keywords: Miroslav Tyrš, Czech philosophy, Czech aesthetics, Czech Herbartianism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020