Filosofický časopis

David Peroutka: Od Humovy teze k etickému univerzalismu číslo 4/2015

Argumentace ve prospěch etického univerzalismu může vycházet z konstatování, že diskuze, má-li být smysluplnou, předpokládá platnost nějakých minimálních společných východisek. Pokud jsou ovšem (přinejmenším potenciálními) účastníky diskuze o etických otázkách v zásadě všichni lidé, jsou východiska této diskuze platná univerzálně. Jelikož nám Humův zákon, který je v předložené studii podrobně prověřován a přesněji formulován, nedovoluje hledat všeobecně platný základ etické diskuze pouze v oblasti našich faktuálních předpokladů, je nutné uznat univerzální platnost nějakých základních etických evaluativních principů.

Klíčová slova: etika, univerzalismus, evaluace, Humův zákon, is–ought problem, etická diskuze, první principy

From Hume’s thesis to ethical universalism

The defence of ethical universalism can be grounded in assertion that discussion, if it is to be meaningful, assumes the validity of some minimal agreement in principles. If, however, it is a fundamental fact that the participators in the discussion of ethical questions are (at least potentially) all people, then the principles of that discussion will have universal validity. Hume’s Law, which in this study is examined in detail and precisely formulated, does not allow us to seek a generally valid basis for ethical discussion exclusively in the domain of factual assumptions. This means that the universal validity of some basic evaluative ethical principles must be recognised.

Keywords: ethics, universalism, evaluation, Hume’s Law, is-ought problem, ethical discussion, first principles

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020