Filosofický časopis

Filip Jaroš: Zvíře jako člověk, zvíře jako stroj číslo 4/2015

Charles Darwin svou proslulost získal tvrzením, že se člověk a lidoopi vyvinuli ze společného předka. Člověk je od té doby vnímán vědou jako biologický druh a přírodovědci často přirovnávají jeho výbavu k instinktům zvířat. Zapomíná se přitom na druhou stranu Darwinova objevu: zvířata ve svém chování a emocích připomínají člověka. Zatímco pro samotného Darwina byl antropomorfní pohled na zvířata samozřejmostí, mnoho dnešních darwinistů dává přednost mechanickému modelu. Tyto dvě protichůdné tendence dokládáme na vybraných dílech biologů Richarda Dawkinse a Franse de Waala. Rozdílnost úhlů, z jakých je na zvířata nahlíženo, nejlépe vystupuje v souvislosti s problematikou morálky a jejího evolučního původu. Ukazujeme, že empirické zaměření de Waala má podstatně blíže k darwinovské tradici bádání než Dawkinsův teoretický přístup.

Klíčová slova: Charles Darwin, Richard Dawkins, Frans de Waal, antropomorfismus, morálka, evoluční teorie

Animal as man, animal as machine

Charles Darwin is celebrated for his claim that man and primates developed from a common ancestor. Man has been, since Darwin, treated by science as a biological species and scientists often compare his faculties to the instincts of animals. At the same time, the other side of Darwin’s discovery is forgotten – animals are similar to man in their behaviour and emotions. While for Darwin himself an anthropomorphic view of animals was self-evident, many contemporary Darwinists prefer a mechanical model. These two contradictory tendencies are established here by reference to the work of the biologists Richard Dawkins and Frans de Waal. The difference of perspective from which animals are viewed can be best seen in connection with the problem-area of morality and its evolutionary origin. It is shown that the empirical orientation of de Waal is fundamentally closer to the Darwinian tradition of research than Dawkins’ theoretical approach.

Keywords: Charles Darwin, Richard Dawkins, Frans de Waal, anthropomorphism, morality, evolutionary theory

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020