Filosofický časopis

Marek Havlík: Jaké je to být hyperempatikem? číslo 4/2015

Tato studie se zabývá vztahem mezi empirickou vědou a subjektivní vědomou zkušeností. Kriticky přistupuje k rozlišení na jednoduché problémy a těžký problém vědomí. Studie chápe toto rozlišení jako zavádějící, jelikož stáčí problém subjektivní zkušenosti špatným směrem. Podle tohoto rozlišení snahy empirických věd spadají do oblasti jednoduchých problémů, což navazuje na obecné přesvědčení, že empirická věda je zcela nekompetentní k uchopení vědomí a subjektivní zkušenosti. Tato studie si klade za cíl ukázat, že toto přesvědčení je mylné. Proto předkládá několik klíčových příkladů, které jsou založeny na výsledcích současné empirické vědy a které velmi úzce souvisí se subjektivní zkušeností.

Klíčová slova: těžký problém vědomí, jednoduché problémy vědomí, empirická věda, zrcadlové neurony, hyperempatie, neurální aktivita

What is it like to be a hyper-empathic?

This study deals with the relationship between empirical science and subjective experience, and provides a critical approach to the distinction between the easy problems and the hard problem of consciousness. The paper treats this distinction as a misleading one because it divides the problem of subjective experience from reasonable thought. According to this distinction, the efforts of the empirical sciences are applicable only in the realm of simple problems. On the other hand, according to common belief, empirical science is totally incompetent to explain consciousness and subjective experience. This study aims to show that this belief is mistaken by presenting several key examples. These examples are based on the results of contemporary empirical science that are very closely related to subjective experience.

Keywords: hard problem of consciousness, easy problems of consciousness, empirical science, mirror neurons, hyper-empathy, neural activity

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020