Filosofický časopis

Ivan Blecha: Cézanne ve filosofii Martina Heideggera číslo 4/2015

Filosofické reflexe umění a umělecké činnosti hrály v Heideggerově myšlenkovém vývoji velmi důležitou roli. Jeho proslulá stať Zrození uměleckého díla stála dokonce u zrodu zásadního posunu v Heideggerově filosofii. Umění svým specifickým přístupem ke světu mohlo napomoci k promyšlení tzv. nového počátku filosofie, neboť její splynutí s klasickou metafyzikou vedlo podle Heideggera na scestí. Heidegger nacházel souznění střídavě v básnictví, ve výtvarném umění (v jednom období ho velmi zajímalo dílo Paula Kleea) nebo v architektuře. Teprve na sklonku života objevil pro sebe génia francouzského malíře Paula Cézanna a nalezl v něm téměř shodný výraz svých vlastních myšlenek. Srovnání Cézanna a Heideggera se pokouší odkrýt možné další souvislosti v dílech obou osobností.

Klíčová slova: Martin Heidegger, Paul Cézanne, fenomenologie, metafyzika, moderní umění

Cézanne in the philosophy of Martin Heidegger

Philosophical reflexion on art and artistic activity played a very important role in Heidegger’s intellectual development. His famous paper The Birth of an Artistic Work (Der Ursprung des Kunstwerks) marked, after all, the emergence of a fundamental shift in his philosophy. Art, in its specific approach to the world, might aid the working out of a “new beginning” in philosophy since, in Heidegger’s view, the involvement of art in classical metaphysics had been the cause of error. Heidegger found a common voice, at different times, with poetry, fine arts (in one period he was very occupied with Paul Klee) and architecture. Only at the end of his life did he discover for himself the genius of the French painter Paul Cézanne, and he found in him an expression that almost coincided with the expression of his own thoughts. This comparison of Cézanne and Heidegger attempts to uncover other possible connections between the work of these two figures.

Keywords: Martin Heidegger, Paul Cézanne, phenomenology, metaphysics, modern art

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020