Filosofický časopis

Petr Kužel: Marx, Althusser a problém metody číslo 3/2015

Článek pojednává o metodologických aspektech Marxova teoretického přístupu. Opírá se přitom o epistemologii Gastona Bachelarda, a zejména o interpretaci Louise Althussera. Přibližuje Bachelardovy pojmy connaissance commune, epistemologický zlom a epistemologické překážky, dále pak Althusserovo rozlišení mezi tzv. Obecnostmi I Obecnostmi III, přičemž klade tyto pojmy do souvislosti s Marxovou kritikou politické ekonomieZnačná část pozornosti je přitom také věnována distinkci mezi tzv. reálným předmětem a předmětem poznání, pojmu Darstellung, strukturální kauzalitě a předeterminaci (surdétermination). Článek ukazuje, že Marxova metoda historizace a denaturalizace teoretických kategorií může být i účinným nástrojem deideologizace oblastí, které Althusser označuje jako „teoretické ideologie“.

Klíčová slova: Karl Marx, Louis Althusser, epistemologický zlom, epistemologické překážky, předeterminace, strukturální kauzalita, ideologie

Marx, Althusser and the problem of method

This article discusses the methodological aspects of Marx’s theoretical approach. It draws on the epistemology of Gaston Bachelard, and especially on the interpretation of Louis Althusser. It examines in detail Bachelard’s concepts of connaissance commune and epistemological rupture, and also Althusser’s distinction between “Generalities I” and “Generalities III”, while putting these concepts into the context of Marx’s critique of political economy. A significant focus here is also the distinction between “real object” and “the object of knowledge”, as well as the concepts of Darstellung, structural causality and overdetermination (surdétermination). The article demonstrates that Marx’s method of the historicising and denaturalising theoretical categories can be an effective instrument in de-ideologising the areas which Althusser characterises as “theoretical ideology”.

Keywords: Karl Marx, Louis Althusser, epistemological rupture, epistemological obstacles, overdetermination, structural causality, ideology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020