Filosofický časopis

Joseph Grim Feinberg: Ještě mladší Marx, antipolitik a antiobčan číslo 3/2015

Když během dvacátého století hledali Marxovi interpreti nový význam jeho myšlení, vraceli se často k Marxovým „mladým“ dílům, jež obohatily kritiku politické ekonomie kritikou odcizeného povědomí. Tento článek se však vrací k dílům napsaným ještě před dnes proslulými Ekonomicko-filosofickými rukopisy z roku 1844. Tato díla „ještě mladšího Marxe“ mohou obohatit kritiku odcizení kritikou státu a občanské společnosti. Vztah mezi státem a občanskou společností dnes patří k hlavním tématům politického myšlení. Dosud je však občanská společnost pojímána spíše jako normativní kategorie stojící proti státu nebo „politice“, jež nabývá negativní význam. Výklad děl „ještě mladšího Marxe“ by měl napomoci kritickému hodnocení sociální role občanské společnosti v souvislosti s její komplexní (nikoliv jen opoziční) pozicí vůči státu. „Ještě mladší Marx“ nabízí politické teorii koncepci občanské společnosti, která zachycuje zároveň jak její emancipační potenciál, tak její potenciál zotročení.

Klíčová slova: mladý Marx, antipolitika, občanská společnost, teorie proletariátu

The even younger Marx, anti-politician and anti-citizen

When twentieth-century interpreters of Marx sought new significance in his thought, they often returned to Marx’s “young” works, which presented the possibility of enriching Marx’s critique of political-economy with a critique of alienated consciousness. This article, however, seeks to go back still further, to works written by Marx before the now-famous Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. These works of the “even younger Marx” can supplement the critique of alienation with a critique of the state and civil society. Today, the relation between the state and civil society is a central theme of political thought; yet civil society is often understood unidimensionally as a normative category opposed to the state or to politics, which take on one-sidedly negative significance in contrast to civil society. An interpretation of the works of the “even younger Marx” enables a critical evaluation of the social role of civil society in connection with its complex (rather than purely oppositional) position with regard to the state. The “even younger Marx” offers a political theory of civil society that captures at once its emancipatory potential as well as its potential to serve continued unfreedom.

Keywords: young Marx, anti-politics, civil society, theory of the proletariat

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020