Filosofický časopis

Ivan Landa: Marxova filosofická antropologie číslo 3/2015

Ústřední otázka filosofické antropologie zní: Jaký je rozdíl mezi člověkem a ostatními živými tvory? Zatímco filosofové se tradičně pokoušeli zodpovědět tuto otázku poukazem na určitou vlastnost či schopnost náležející výhradně člověku, Karl Marx provedl revoluci ve filosofické antropologii tím, že přišel se zcela novým způsobem řešení problému antropologické diference. V prvním kroku je analyzována forma, jíž se vyznačují odpovědi na otázku po rozdílu člověka a ostatních živočichů, a popsána dynamika, která je příznačná pro diskuze o antropologické diferenci. Ve druhém kroku je představeno Feuerbachovo řešení tohoto problému, v němž zavádí pojem rodové bytosti. Ve třetím kroku se pozornost soustřeďuje na Marxovo chápání lidské přirozenosti, v němž má centrální místo pojem rodových sil. Ve čtvrtém kroku je nastíněno Marxovo řešení problému antropologické diference. V závěru se blíže uvažuje o motivaci stojící v pozadí tohoto řešení.

Klíčová slova: Marx, Feuerbach, Wittgenstein, lidská přirozenost, antropologická diference, rodová bytost, životní forma, odcizení

Marx’s philosophical anthropology

The central question of philosophical anthropology is: What is the difference between man and other living beings? While traditionally philosophers attempted to answer this question by pointing to a certain property or ability belonging exclusively to man, Karl Marx performed a theoretical revolution in philosophical anthropology by introducing a new way of how to deal with the problem of anthropological difference. The aim of the paper is, firstly, to analyse the very form, which is common for the answers to the central question of philosophical anthropology, and to describe the dynamic which is characteristic for discussions concerning the anthropological difference. Secondly it depicts Ludwig Feuerbach’s solution to the problem, in which he introduced the concept of a species being. The third step focuses on Marx’s understanding of human nature, in which a central place is given to the concept of species powers. The fourth step sketches Marx’s own solution to the problem of the anthropological difference. In the final step a consideration is given to the underlying motivation of this solution.

Keywords: Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Ludwig Wittgenstein, human nature, anthropological difference, species being, life form, alienation

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020