Filosofický časopis

Daniel D. Novotný: K východiskům a metodologii současných suárezovských studií číslo 1/2015

V této recenzním studii se zabývám přínosy a nedostatky současného suárezovského bádání v anglo-amerických zemích. Celkovou tendencí těchto bádání je stále pojímání Suáreze jako posledního středověkého filosofa a opomíjení po-suárezovské scholastické kultury jakožto výzkumného tématu, které je hodnotné samo o sobě, nejen jako kulisa moderní filosofie. V zájmu adekvátnějšího porozumění scholastické filosofii sedmnáctého století je třeba tento historiograficky pokřivený přístup překonat.

Klíčová slova: Francisco Suárez, barokní scholastika, raně novověká filosofie

On the approaches and methodology of contemporary Suárez studies

In this review article I discuss the positive contributions of recent Anglo-American Suarez scholarship, but also some of its deficiencies. The overall tendency is always to present Suarez as the last medieval philosopher and to neglect post-Suarezian scholastic culture as a topic worthy of study for its own sake, not just as the background for modern philosophy. This historiographical distortion needs to be overcome if we are to arrive at a more adequate account of the scholastic philosophy of the seventeenth century.

Keywords: Francisco Suarez, Baroque scholasticism, early modern philosophy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020