Filosofický časopis

Alessandro Pinzani: Základní potřeby jako důvody pro jednání číslo 1/2015

Předkládaný text vychází z konstatování, že většina současných teorií spravedlnosti vůbec nevěnuje pozornost pojmu potřeb. A to zcela (tak zní má hlavní teze) nesprávně. Nejprve (I) vysvětlím důvody tohoto teoretického deficitu a přísně oddělím (II) pojem „potřeby“ od jiných pojmů, jako jsou „přání“ nebo „pud“, které jsou obvykle interpretovány jako jeho synonyma. Poté (III) nabídnu definici potřeby, která se zakládá na komplexním pojetí lidské osobnosti. Podám výčet různých osobnostních úrovní, jimž odpovídají různé kategorie potřeb s různými předměty. V dalším kroku (IV) se budu zabývat otázkou, zda a v jakém ohledu je třeba potřeby považovat za důvody vedoucí k jednání. V návaznosti na to stručně vyložím historicko-naturalistické pojetí, které se má stát základem posuzování otázky lidských potřeb (V). Nakonec se budu zabývat sociální dimenzi lidských potřeb a předložím důvody, proč by se teorie sociální spravedlnosti měla pojmem potřeby zabývat jako svým hlavním tématem (VI).

Klíčová slova: potřeby, sociální spravedlnost, lidská přirozenost, teorie činnosti

Basic needs as reasons for conduct

This article begins with the observation that most contemporary theories of justice pay no attention to the concept of need. And, as my main thesis, I shall argue that this is not correct. First of all (I) I shall explain the reasons for this theoretical deficit and I shall strictly distinguish (II) the concept of “need” from other concepts, such as “wish” and “drive”, which are routinely interpreted as its synonyms. Then (III) I shall offer a definition of need which is based on a complex conception of human personality.

I shall introduce an enumeration of the various levels of the person by which various categories of need correspond with various objects. In the next step (IV) I shall tackle the question of whether in some regard it is necessary to treat needs as reasons for conduct. In this context I shall briefly present a historico-naturalistic account which aims to provide a grounding for judgements about questions of human needs. (V). Finally I shall deal with the social dimension of human needs and I will put forward reasons for the view that a theory of social justice should deal with the concept of need as its main theme (VI).

Keywords: needs, social justice, human nature, the theory of action

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020