Filosofický časopis

Hana Dobiášová: Poznání jako klíčová hodnota Millova liberalismu číslo 1/2015

Autorka formuluje hypotézu, že stěžejní hodnotou, kterou jsou vedeny úvahy Johna Stuarta Milla o společnosti, není svoboda, jak se tradičně u liberální koncepce předpokládá, nýbrž poznání. Realizace svobodné společnosti se pak ukazuje být jedním z možných způsobů naplnění této hodnoty. Na základě Rawlsovy a Berlinovy interpretace Milla autorka ukazuje, že Millova představa svobodné společnosti stojí na určitém hodnotovém základu, který je formován Millovým přesvědčením o důležitosti poznání. Poté se zaměřuje na ty aspekty Millovy koncepce společnosti, ve kterých se problematika poznání zdá být více či méně evidentní. Tuto evidenci se následně snaží zdůraznit poukazem na analýzu Millových myšlenek provedenou Johnem Skorupským a Davidem Brinkem. Autorka rovněž naznačuje, že zdůraznění souvislosti mezi hodnotou poznání a svobodou ve společnosti může ukázat nové perspektivy při hledání odpovědi na otázku, jak v praxi vytvářet svobodnou společnost.

Klíčová slova: liberalismus, poznání, společnost, svobodná diskuse, deliberace

Knowledge as the key value in Mill’s liberalism

The author formulates the hypothesis that the key value which guide s the reflections of John Stuart Mill about society is not freedom, as is traditionally assumed in connection with the liberal conception, but knowledge. The realisation of a free society is then shown to be one of the possible ways of achieving this value. On the basis of Rawls’ and Berlin’s interpretations of Mill, the author shows that Mill’s idea of a free society rests on a certain ground of value which is constituted by Mill’s convictionabout the importance of knowledge. There follows a discussion of the aspects of Mill’s conception of society in which the problematic of knowledge seems to be more or less evident. The evidence is then bolstered by attention to an analysis of Mill’s thinking undertaken by John Skorupski and David Brink. The author also indicates that emphasising the connection between the value of knowledge and liberty in society may provide us with new perspectives when we seek an answer to the question of how, in practice, we can create a free society.

Keywords: liberalism, knowledge, society, free discussion, deliberation

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020