Filosofický časopis

Karel B. Müller, Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace číslo 2/2014

Příspěvek rozebírá Taylorův přístup k pojetí občanské společnosti a pokouší se interpretovat vazby tohoto přístupu k současným debatám o formování evropské občanské společnosti. Úvodem je představena Taylorova interpretace středověkých socio-politických předpokladů utváření mimopolitické veřejnosti. Dále je diskutováno Taylorovo interpretační pojetí dvou nejvýznamnějších tradic občanské společnosti, které se formují v konfrontaci s evropským osvícenským absolutismem – lockovské a montesquieuovské tradice. Autor se snaží porozumět tomu, jakým způsobem rezonuje Taylorův přístup ke konceptu občanské společnosti v diskusích o předpokladech a formách utváření evropské veřejné sféry a trans-národních (evropských) identit jakožto dvou klíčových forem Evropské občanské společnosti. Závěrem text v obecných rysech představuje koncept aktivní hranice jakožto klíčovou matici pojmového klastru veřejné sféry, identity a evropeizace.

Klíčová slova: Charles Taylor, evropská občanská společnost, evropská veřejná sféra, evropská identita, evropeizace, aktivní hranice

European civil society and Taylor’s inspiration

This article examines Taylor’s approach to the conception of civil society and attempts to interpret the relation of this approach to contemporary debates on the forming of European civil society. By way of introduction, Taylor’s interpretation of the medieval socio-political assumptions for the creation of the extra-political public sphere is presented. Next, there is  a discussion of Taylor’s interpretational conception of the two most significant traditions of civil society which take their rise from a confrontation with European enlightenment absolutism – the traditions of Locke and Montesquieu. The author attempts to make sense of the way in which Taylor’s approach resonates with the concept of civil society in discussions about the presuppositions and forms of the creation of the European public sphere and trans-national (European) identities as two key forms of European civil society. In conclusion, the concept of the active border is presented as a key matrix of the conceptual constellation of the public sphere, identity and Europeanisation.

Keywords: Charles Taylor, European civil society, European public sphere, European identity, Europeanisation, active border

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020