Filosofický časopis

Zuzana Palovičová, Idea silného hodnotenia a jej význam pre etiku číslo 2/2014

V príspevku sa zameriame na rekonštrukciu Taylorovho pojmu silného hodnotenia ako modelu praktickej racionality. Pojem silného hodnotenia ponúka lákavú alternatívu k proceduralizmu, tak utilitaristického ako aj kantovského typu, pretože umožňuje legitimizovať v živote človeka špecifické morálne nároky a ich ospravedlnenie neabstrahuje od motivácie človeka, ktorý žije v súlade s týmito požiadavkami. Zmysel pojmu silného hodnotenia spočíva v jeho schopnosti zvýrazniť všetko prestupujúci charakter hodnôt a hodnotení v realite života. Budeme hľadať odpoveď na otázku, či je Taylorova interpretácia pojmu silného hodnotenia dosť široká na to, aby pokryla tri relevantné súčasti etiky: otázku hodnôt, morálnych noriem a morálnych hodnotení. So zreteľom na túto otázku načrtneme aj Laitinenovu reinterpretáciu tohto pojmu, ktorá podľa názoru autorky zreteľnejšie interpretuje vnútorné vzťahy medzi subjektom a morálkou a tematizovaním povahy morálnych noriem v pojmoch dôvodov pre činy (v protiklade ku kantovskému zdôvodneniu morálky) odkazuje na komplementárnu povahu hodnôt a morálnych noriem.

Kľúčové slová: silné hodnotenie, slabé hodnotenie, hodnota, morálka, etika, praktické uvažovanie

The idea of strong evaluation: Its significance for ethics

This article aims to reconstruct Taylor’s concept of strong evaluation as a model of practical rationality. The concept of strong evaluation offers an attractive alternative to proceduralism, whether of a utilitarian or Kantian type, because it enables specific moral claims to be legitimised in the life of a person, and their justification does not abstract from the motivation of the person who lives in harmony with these standards. The sense of the concept of strong evaluation consists in its ability to highlight the all-transcending nature of values and evaluation in the real life. We will seek a response to the question of whether Taylor’s interpretation of the concept of strong evaluation is sufficiently broad as to cover the three relevant components of ethics: the question of values, moral norms and moral evaluation. With respect to this question we will also give an overview of Laitinen’s reinterpretation of this concept which, on the view of the author, illuminates the inner relations between the subject and morality and, by a treatment of the nature of moral norms in concepts or reasons for actions (as distinguished from the Kantian grounding of morality), points to the complementary nature of values and moral norms.

Keywords: strong evaluation, weak evaluation, value, morality, ethics, practical deliberation

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020