Filosofický časopis

Miloslav Bednář, Jsou apologie marxismu udržitelné? číslo 3/2014

Tato polemická úvaha se kriticky zabývá polemikou Ladislava Hohoše uveřejněnou ve Filosofickém časopise č.5/2013 pod názvem Je sociálna kritika výlučne otázkou neomarxismu? V ní polemizoval s mou kritickou recenzní úvahou Sociální kritika jako problém neomarxismu, jež byla uveřejněna ve Filosofickém časopise č. 2/2013. Zde postupně rozebírám Hohošovy hlavní námitky proti mé polemice a odpovídám na ně. V souvislosti s tím se zaměřuji na Hohošovu reprodukci a částečnou reinterpretaci Marxovy ideologické doktríny historického materialismu, na jejichž základě své stanovisko prezentuje. Ve své polemice upozorňuji na jejich celkovou věcnou neudržitelnost, která poukazuje na neudržitelnost podstaty marxistické doktríny jako takové.

Klíčová slova: marxismus, neomarxismus, dogmatismus, svoboda, ideologie

Are the apologies for Marxism sustainable?

This polemical reflection critically investigates the likewise polemical article by Ladislav Hohoš, published in the Filosofický časopis, No.5/2013: “Is social critique exclusively a question of neo-Marxism?”. This piece was itself responding to my polemical study “Social criticism as a problem of neo-Marxism” (Filosofický časopis, No.2/2013). I take Hohoš’s main objections against my polemic in turn, and I reply to them. To this end, I focus on Hohoš’ reproduction, and partial reinterpretation, of Marx’s ideological doctrine of historical materialism, on the basis of which he presents his standpoint. In my polemic I point to the overall unsustainability of his objections, demonstrating the unsustainability of the foundations of Marxist doctrine itself.

Keywords: Marxism, neo-Marxism, dogmatism, freedom, ideology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020