Filosofický časopis

Zdeněk Novotný: Miloš Dokulil: Masaryk a náboženství. Sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM číslo 3/2014

Autor si ve své recenzní studii všímá především nových pohledů na filosofii náboženství T. G. Masaryka, jak jsou podány v knize M. Dokulila Masaryk a náboženství. Sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM. Poukazuje na multidisciplinární přístup (filosofie, teologie, religionistika, etika, sociologie, psychologie, vybrané přírodní vědy) M. Dokulila, který je umožněn jeho velkou erudicí. Autor studie spolu s M. Dokulilem vyvrací často se vyskytující mínění, podle něhož je T. G. Masaryk myslitelem 19. století, významným pouze pro svou dobu (a už vůbec ne skutečným filosofem), a naopak se snaží dokázat, že Masarykovy myšlenky a přístupy jsou stále aktuální.

Klíčová slova: Bůh, víra, nezjevené náboženství, ateismus, humanita, T. G. Masaryk

Miloš Dokulil: Masaryk and religion: Seven stops to the 75th anniversary of the death of TGM

In this review study, the author above all observes the new perspectives on the philoso­phy of religion of T. G. Masaryk put forward in the book by M. Dokulil under review. He points to the multidisplinary approach (philosophy, theology, religious studies, ethics, sociology, psychology, selected natural sciences) of M. Dokulil, which is made possible by his immense erudition. The author of the study, together with the author of the book under review, refutes the frequently voiced opinion that would treat T. G. Masaryk as a thinker of the 19th century, significant only in his own time (and not a real philosopher at all), and on the contrary he attempts to show that Masaryk’s ideas and approach are still highly relevant.

Keywords: God, belief, unrevealed religion, atheism, humanity, T. G. Masaryk

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020