Filosofický časopis

Tomáš Hejduk, Realismus a moralismus v díle Emanuela Rádla číslo 3/2014

V rozboru Rádlovy Útěchy z filosofie ukazuji, že nejde o dílo, ve kterém už nemocí a dobou zmožený Rádl pouze moralizuje. Domnívám se totiž, že i zde nadále drží napětí plnou jednotu mezi pozemskou realitou, jíž vládne život sám, a abstraktní morálkou, která se opírá o filosofické teorie a systémy. Ačkoli mnohé teze a koncepty v Útěše budí zdání typického moralizujícího přístupu k životu („morální řád“), v textu se vedle nich vždy objevují i vyvažující „realistické“ teze (život sám, jedinec). Rovnováhu mezi věcným a morálním přístupem k lidskému životu chápu jako základní argument dokládající, že Rádl má blíže k Sókratovi než k Platónovi (na základě pojetí rozdílnosti mezi Sókratem a Platónem ve „Věčnosti a dějinnosti“ polemizuji s Patočkovým „platonickým“ výkladem Rádla).

Klíčová slova: Emanuel Rádl, „Útěcha z filosofie“, Jan Patočka, realismus, moralismus

Realism and moralism in the work of Emanuel Rádl

An analysis of Rádl’s Útěcha z filosofie (The Consolation of Philosophy) reveals it to be a work in which Rádl, ailing and overcome by events, resorts to mere moralising. It is my view that, even here, he maintains the full dynamic unity of wordly reality, which governs life itself, and abstract morality, which is supported by philosophical theories and systems. Despite the fact that many theses and concepts in the Consolation give the impression of a stereotypical moralising of life (“The Moral Order”), we always find in the text, alongside these themes, counterbalancing realist theses (life itself, the individual). I understand this balance between a concrete and a moral approach to human life as the principle reason for treating Rádl as closer to Socrates than to Plato (on the basis of the conception of the difference between Socrates and Plato in “Eternity and Historicity”, I take issue with Patočka’s “Platonic” interpretation of Rádl).

Keywords: Emanuel Rádl, Útěcha z filosofie (The Consolation of Philosophy), Jan Patočka, realism, moralism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020