Filosofický časopis

Miloš Ševčík: Transcendence slov (a mlčení obrazů) v kontextu Levinasova myšlení číslo 4/2012

Článek se zabývá Levinasovou ideou „transcendence slov“. Sleduje úvahy tohoto autora o rozdílu mezi významem slov ve vztahu k Jinému a rolí slov v estetické události obrazu. Soustřeďuje se na Levinasovo zdůraznění kontrastu mezi tichem obrazu a zvukem dialogu.

Klíčová slova: Levinas, umění, řeč, transcendence

The transcendence of words (and the silence of images) in the context of Levinas’ thought

Dealing with Levinas’s idea of the “transcendence of words”, the article follows his treatment of the difference between the meaning of the words in relation to the Other and the role of the words in the aesthetic event of the image. The focus is on the way that Levinas emphasises the contrast between the silence of an image and the sound of a dialogue.

Levinas, Art, Language,Transcendence

Filosofický časopis © 2019