Filosofický časopis

Adela Lešková Blahová: Krátke zamyslenie nad (nielen ekoetickým) odkazom Konrada Lorenza číslo 3/2012

Základným tematickým fókusom príspevku je filozoficko-etická reflexia ekoetického a ekoaxiologického myšlienkového odkazu Konrada Lorenza. Stále aktuálny problém environmentálnej krízy nás núti zamýšľať sa nielen nad jej príčinami, ale aj možným riešením. Nosná časť príspevku preto reaguje na filozofické a sociologické, v menšej miere aj psychologické dôvody narušenia vzťahu človeka a prírody, ktoré vo svojich prácach bližšie popísal rakúsky etológ Konrad Lorenz. V rámci nej dominujú najmä lorenzovské témy denaturalizácie človeka a „odumierania ľudskosti“. Záverečná časť príspevku v nadväznosti na myšlienkové posolstvo autora ponúka možné riešenie tohto problému a vyjadruje optimistickú perspektívu obnovenia harmonického vzťahu medzi človekom a prírodou.

A short consideration of the legacy of Konrad Lorenz (not only its eco-ethical aspect)

The fundamental theme of this article is the philosophico-ethical reflection on the eco-ethical and eco-axiological legacy of Konrad Lorenz. The ever-relevant problem of the environmental crisis forces us to consider not only its causes, but also its possible solution. The main part of the article therefore reacts to the philosophical, sociological and, to a lesser extent, psychological reasons for the erosion of the relation between man and nature which Konrad Lorenz described in his works in detail. In this context a dominant role is given to the specifically-Lorenzian themes of the de-naturalisation of man and the “dying-out of humanity”. The concluding part of the article, following the mission of Lorenz, offers a possible solution to the problem, and expresses an optimistic perspective on the renewal of a harmonious relation between man and nature.

Filosofický časopis © 2019