Filosofický časopis

Emil Višňovský: Kritické eseje o súčasnej dobe číslo 2/2012

Príspevok tematizuje pluralitu žánrov filozofickej literatúry a v rámci nej sa sústreďuje na filozofickú esej. Autor podáva stručný náčrt vývinu tohto žánru a na príklade aktuálnych esejí slovenskej filozofky a literátky E. Farkašovej prezentuje niektoré z jeho možností pri reflexii súčasnej doby.

Critical essays on contemporary times

The article treats of the plurality of genres of philosophical literature and, in this context, focuses on the philosophical essay. The author provides a concise characterisation of the development of this genre and, using the example of the topical essays of Slovak philosopher and literary critique E. Farkašová, presents several possibilities for reflecting on contemporary times.

Filosofický časopis © 2019