Filosofický časopis

Ondřej Beran: Několik poznámek k problematice individuality číslo 6/2011

Článek se zabývá otázkou individuality z perspektivy (převážně analytické) filosofie jazyka. Probírá různé pojmy individuality a jejich vztah k normativním strukturám zodpovědnosti: individualita ve smyslu konkrétní identity jako situovaná osobní nezastupitelnost, individualita ve smyslu výlučnosti jako situovaná nezastupitelnost role/úřadu/funkce. Na závěr autor navrhuje možnost analýzy konceptu identity jako specifického uskutečnění možností člověka – bytosti řečové. 


Klíčová slova: individualita, zodpovědnost, zastupitelnost, zájem, možžnost


Some notes on the problem of individuality


The article is concerned with the question of individuality from the perspective of (mainly analytical) philosophy of language. It examines various concepts of individuality and their relation to normative structures of responsibility: individuality in the sense of concrete identity as situated personal irreplaceability; individuality in the sense of exclusion as situated irreplaceability of role/office/function. In conclusion a suggestion is put forward for the analysis of the concept of identity as the specific realisation of the possibilities of a human – a linguistic being.

Filosofický časopis © 2019